Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden van Stichting Webshop Keurmerk zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en treden in werking per 1 juni 2014.

Deze Algemene Voorwaarden zullen worden gebruikt door alle leden van de Stichting Webshop Keurmerk met uitzondering van financiële diensten als bedoeld in de Wet Financieel Toezicht en voor zover deze diensten onder toezicht staan van de Autoriteit Financiële Markten.

Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Algemene bepalingen
Artikel 3 - Aanbiedingen
Artikel 4 - Monsters
Artikel 5 - Prijs
Artikel 6 - Levering
Artikel 7 - Risico overgang en eigendomsvoorbehoud
Artikel 8 - Betaling
Artikel 9 - Reclame
Artikel 10 - Aansprakelijkheid
Artikel 11 - Niet toerekenbare tekortkoming (overmacht)
Artikel 12 - Nakoming en extra garantie
Artikel 13 - Levering en uitvoering
Artikel 14 - Online verkopen

 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Wederpartij: iedere natuurlijke persoon, maatschap, vennootschap onder firma of rechtspersoon, die een overeenkomst of order aan gaat met VLOT BV.

Artikel 2 - Algemene bepalingen

 1. De onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van VLOT BV. VLOT BV wijst de toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij uitdrukkelijk van de hand.

 2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts mogelijk indien VLOT BV deze afwijkingen uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.

Artikel 3 - Aanbiedingen

Alle aanbiedingen, offertes en prijslijsten zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 4 - Monsters

Indien aan de wederpartij monsters ter beschikking zijn gesteld is wederpartij niet gerechtigd die te verkopen dan wel voor een doel te gebruiken dan waarvoor zij kennelijk zijn verstrekt.

Artikel 5 - Prijs

Tenzij in de schriftelijke orderbevestiging anders wordt bepaald zijn de prijzen exclusief BTW.

Artikel 6 - Levering

 1. De levering van de goederen geschiedt in Nederland en België, boven de Euro 150,00 (exclusief BTW) franco afleveradres wederpartij, waarbij VLOT BV zich het recht voorbehoudt om zelf de wijze van transport en de verpakking te bepalen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen. Bij bedragen onder de Euro 150,00 (exclusief BTW) worden er mogelijk administratie- en/of verzendkosten in rekening gebracht.

 2. VLOT BV behoudt zich het recht voor om onder rembours, tegen vooruitbetaling of tegen contante betaling te leveren, wanneer dit naar haar oordeel gewenst of noodzakelijk mocht zijn.

 3. VLOT BV is bevoegd om een bestelling of opdracht in zijn geheel dan wel in gedeelten te leveren. Deelleveringen kunnen afzonderlijk aan de wederpartij worden gefactureerd.

 4. De leveringstermijn van de goederen zal steeds door VLOT BV bij benadering worden opgegeven.

 5. Indien VLOT BV niet in staat is binnen de leveringstermijn te leveren zal zij de wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

 6. Overschrijding van de leveringstermijn geeft de wederpartij geen recht op schadevergoeding nog het recht op ontbinding van de overeenkomst, tenzij expliciet schriftelijk een uiterste leveringstermijn is overeengekomen.

Artikel 7 - Risico overgang en eigendomsvoorbehoud

 1. Door de levering gaat het risico van de geleverde goederen over op de wederpartij.

 2. Eigendom van de geleverde goederen gaat eerst over op de wederpartij nadat volledige betaling van de gekochte goederen, eventueel vermeerderd met de rente en kosten heeft plaatsgevonden.

Artikel 8 - Betaling

 1. Betaling dient uiterlijk 30 dagen na de datum van de aankoopfactuur te geschieden.

 2. Indien er een betalingskorting van toepassing is, wordt dit uitdrukkelijk op het aankoopoverzicht vermeld.

 3. Indien de wederpartij het bedrag van de aankoopfactuur niet heeft voldaan binnen de in lid 1 van dit artikel genoemde termijn, dan is de wederpartij in gebreke door het enkele verloop van deze termijn zonder dat hiervoor een nadere ingebrekestelling is vereist.

 4. Na verloop van de in lid 1 van dit artikel genoemde termijn is de wederpartij een rente verschuldigd over het openstaande bedrag van de aankoopfactuur inclusief BTW van 1,5 % per maand.

 5. In geval van niet tijdige betaling heeft VLOT BV het recht de uitvoering van alle opdrachten en bestellingen van de wederpartij op te schorten tot volledige betaling van de op basis van het in dit artikel verschuldigde onverminderd haar recht tot ontbinding op basis van het bepaalde in artikel 13.

 6. Alle op de invordering vallende kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, met een minimum van 15 % van het verschuldigde bedrag komen voor rekening van de wederpartij.

Artikel 9 - Reclame

 1. Reclames dienen uiterlijk binnen 8 dagen na de datum van ontvangst schriftelijk ter kennis van VLOT BV te worden gebracht op straffe van niet ontvankelijkheid.

 2. Gebreken in een deel van de levering geven de wederpartij niet het recht de levering te weigeren.

 3. Reclame kan geen reden zijn voor opschorting van de betalingsverplichting.

Artikel 10 - Aansprakelijkheid

 1. Inzake van de door VLOT BV gekochte en geleverde artikelen van derden draagt VLOT BV geen enkele aansprakelijkheid behalve indien de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van VLOT BV.

 2. De aansprakelijkheid van VLOT BV naar de wederpartij is beperkt tot ten hoogste het gefactureerde bedrag.

Artikel 11 - Niet toerekenbare tekortkoming (overmacht)

 1. In geval van overmacht heeft VLOT BV het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst gedeeltelijk te ontbinden zonder rechtelijke tussenkomst en zonder dat de wederpartij uit dien hoofde enig recht op schadevergoeding kan doen gelden.

 2. Indien een geval van overmacht zich voordoet zal VLOT BV de wederpartij hiervan onverwijld in kennis stellen.

Artikel 12 - Tussentijdse beëindiging

 1. VLOT BV is bevoegd de overeenkomst tussentijds te beëindigen indien de wederpartij of haar bedrijf in staat is:

  - van faillissement

  - van surseance van betaling

  - van stillegging

  - van liquidatie

  - of anderszins de beschikkingsmacht over zijn of haar vermogen of een gedeelte daarvan verliest of heeft verloren.

 2. In geval van ontbinding in de zin van lid 1 van dit artikel is de wederpartij aansprakelijk voor alle al door VLOT BV gemaakte kosten en is zij gehouden die te vergoeden.

Artikel 13 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

 2. Alle geschillen naar aanleiding van enige overeenkomst tussen VLOT BV en de wederpartij en/of derden, welke niet door een minnelijke regeling kunnen worden beslecht zullen worden voorgelegd aan een bevoegd rechtscollege in Nederland.

Artikel 14 - Online verkopen

 1. Voor de online verkoop van de producten die worden afgenomen bij Vlot BV is de verkopende partij zelf verantwoordelijk, Vlot BV is niet verantwoordelijk voor de positie die de fabrikant inneemt.

  Indien u aangesproken wordt door de fabrikant op de online verkoop en marketing van de producten (zowel tekstueel als prijstechnisch) bent u zelf verantwoordelijk hierop actie te ondernemen.

 2. Voor de online verkoop op de platforms BOL.com, eBay, Amazon, Google, Coolblue, Hema.nl, vd.nl, ect. van de producten voor de merken Navata, QM en Dr. Turbo is er een alleen recht van verkoop voor Vlot BV.

Een kopie van de algemene leveringsvoorwaarden is ten alle tijde op aanvraag verkrijgbaar.